(c)2011

Международно наказателно право. Част 1. Сборник нормативни актове

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Международно наказателно право. Част 1. Сборник нормативни актове
Aвтор: Димитър Михайлов
Издателство: Сиела
Година: 2003
ISBN: 954-649-604-9
Корица: мека
Страници: 626
Цена: 16.00 лв.  13.60 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Предлаганата книга включва въведение в общата част на международното наказателно право и международни нормативни актове в тази област. Част първа съдържа четири глави. Първата глава е посветена на общата характеристика, или основните особености на международното наказателно право. Тук са разгледани понятието, особеностите и източниците на международното наказателно право. Специално внимание се отделя на неговото развитие и на Нюрнбергския наказателен процес, който поставя началото и правните основи на този нов и съвременен клон на правото. Втората глава разглежда субекта на международното престъпление. Изяснени са сложните и спорни въпроси в теорията за индивида като субект на международно престъпление и държавата като субект на международна отговорност. В това изложение се съпоставят понятията имунитет и екстериториалност и тяхната роля за субекта на международното престъпление.
В глава трета се изясняват основните аспекти и общото понятие за международното престъпление. Специално внимание се отделя на особеностите, или елементите на международното престъпление и на освобождаването от наказателна отговорност. Съществено значение има изложението относно общото понятие за състава на международното престъпление.
В глава четвърта са разгледани не по-малко сложните въпроси относно наказанието при международни престъпления, а именно: понятие за наказанието и видове наказания, както и оправдаващите обстоятелства и неприлагане на давност за международни престъпления.
По-нататък в част втора на книгата са поместени нормативните актове по международно наказателно право - Статути или Устави, конвенции, договори и други. Те са групирани в три раздела -общи и основни, както и нормативни актове относно имунитетите и привилегиите по международно наказателно право. Другите международни актове ще бъдат публикувани в отделна книга, наред с въведението в особената част на международното наказателно право. Те се отнасят предимно за отделните видове международни престъпления. Критерият за тази систематизация е относителен, защото нормативните актове в том първи, наред с основните принципи и норми на общата част на международното наказателно право, съдържат в някои случаи и разпоредби за отделни видове международни престъпления (например Римският статут на международния наказателен съд). От друга страна, някои от нормативните актове в част втора съдържат редица разпоредби относно общата част на международното наказателно право - приготовление, опит, съучастие, екстрадиция, правна помощ и международно сътрудничество. Тук допълнителният критерий за разпределение на нормативните актове има по-скоро технически характер - равномерното попълване на двете части по обем, а не само по тяхното предметно съдържание.
Най-накрая ще отбележим, че почти всички нормативни актове са със съкращения или представляват по-голямо или по-малко извлечение, предвид техния значителен брой и обем. Това става ясно от поставените многоточия, без да се повтаря многократно, че е извлечение.
Възприетият метод на подреждане и систематизация, надяваме се, ще позволи на читателя да прави удобни и бързи справки и сравнения.

 
Общи условия