(c)2011

История на катари, валдензи � богомили � Австрия през ХІІІ ве�

   Книги ► Научна литература ► История ► обща световна история ► 
История на катари, валдензи � богомили � Австрия през ХІІІ ве�
Aвтор: Фран� Тръдан
Издателство: Данграфик
Година: 2021
ISBN: 9789549418866
Корица: мека
Страници: 218
Цена: 22.00 лв.  18.70 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Когато � библиотеката на Виенск�я университе� през �. ноемвр� 2014 �. попаднах на дисертац�ята на Фран� Тръдан от 1912 �. „Истор�я на катари, валдензи � богомили � Австрия през XIII ве�", веднаг� почувствах оназ� особен� тръпка на вълнение, която толков� �ядк� спохожда научното дирене � � знак на предвкусване удоволствиет� от навлизанет� � нови когнитивни дълбочин�. Ощ� първит� страници ме убедих�, че став� въпрос за научна разработка, докосващ� се до наистина неизследвани страни на проблема за разпространениет� на богомилствот�, катаризм� � валденството � Централн� Европа, като пр� гова �яха цитирани оригинални средновековн� книжовни източниц�, коит� не �я� срещал� � нито едно друг� произведение, посветен� на темата.

Убеден� съ�, че � специалистит�, � многобройнит� българск� читатели, коит� искрен� це�я� � почита� го�ямото световноисторическ� значение на богомилското културно мисионерство, ще откр�я� мног� интригуващ� момент� � този труд. Те осветлява� не само пъ�я на българск�я средновекове� хуманизъ�, но � особеностите на европейските му пр�явлен�я, наре� съ� силнот� му вл�яни� върх� валденството, продължаващо след разгрома на катаризм� въ� Франция, да разпростра�ява из целия Стар континен� идеите на религиозната толерантност, социалната справедливос�, равенствот�, братството � свободат�.

Проф. дф� Ерик� Лазарова
 
Общи условия