(c)2011

Психология на изобилието ант.

   Книги ► Антикварни книги ► 
Психология на изобилието  ант.
Aвтор: Наталия Кобилкин�
Издателство: СофтПрес
Година: 2015
ISBN: 9786191512089
Корица: мека
Страници: 112
Цена: 21.00 лв.  21.00 лв. (Отстъпка -0%)

Добави в количка
 
Тегл�: 0.200 кг.

ЧАСТ I

ПРАКТИКА НА ФОКУСА

Мног� � простичк�. Това, върх� коет� се фокусирате, опреде�я това, коет� ще откриете � живота си.
�. Харв Екър
Никога �яма да забравя момент�, � койт� осъзна�, че нещо � мисленет� ми по отношени� на парите � грешно. �я� на обучение въ� Франция � попаднах � ст�я � четири рускин�. Стан� дума за пари. � моя мозъ� по онов� врем� 20 000 евро �яха огромн� сума � нещо абсолютн� нереалистичн�. Споменах го, � те ми казаха:
� Наталия, шегува� ли се? Та това са джобни пари!
�я� изумен�. Когато ги попита� какв� според �я� � „сериозн� сума�, една от жените каза: „Пон� 100 000 евро на месе�, � това горе-долу би� могл� да живея�.
Тогава осъзна�, че им� �якакъ� бъ� � системат�. Просто не ги разбирах, нищо че говореха на руск�. Категориит�, � коит� те мислех�, �яха напълн� непо�ятн� за ме�. Съ� същия успе� можеха да ми гово�я� � на марсиански.
�я� � тези жени осем дн� � слушах вс� по-невероятн� истори�. За �я� беше напълн� нормално � логичн� да вземат, да каже�, самоле� до Танзан�я, само за да направя� еднодневна екскурзия � въздушен бало�. � дамите съвсем не �яха възрастн�. Едната бе едва на 27 години � беше спечелил� съст�яниет� си напълн� сама.
Разказ� ми следната история: Отраснал� � малк� село � Новосибирс�, майк� и` била чистачка � �ямало пр� кого да я оста�я, докато работи, осве� � дома на една от нейнит� съученички. Въпросното момиченц� било от мног� богато семейств�.
� Аз �я� пр� �я� пост�янн� � през �ялото врем� наблюдавах мног� внимателно бащата на моята съученичка, койт� беше изключително бога� петролен магнат � разказ� ми девойкат�. � Следя� ка� говори по телефона, какв� � стойката му, ка� държ� вилицата си � �.�. Страшн� го обичах този мъ� � копира� поведениет� му.
Растяла така � межд� бедн�я до� на майк� си � богатия до� на магнат�, докато станал� на 17 � решила, че иска да продължи обучението си � Праг�.
� Не знае� език�, не познавах град� � държават�, но майк� ми каза: „Мог� да ти да� само 500 евро, едва ли ще ти стигна� дори за квартира, но ак� си готова да го направиш, �яма� нищо против�.
�я взел� 500-те евро � заминала. Намерила си работа като продавачка, работила здраво � месе� по-късн� вече била управителк� на магазина.
По това врем� � нея започнал� да се свързват друг� руснац�. „Т� си � Праг� � казвал� те, � очевидно се спра�я� мног� до�-ре, може� ли да помогнеш на децата ни, коит� са та�?�
�я, разбир� се, започнал� да помага. Оказал� се, че мног� хора, коит� изпращат децата си � чужбин�, осве� от учителка � училищ� имат нужд� � от �якого, койт� да им помага да се адаптира� � новата сред�. За девойкат� изглеждало напълн� логичн� да отвори фирм� � подобн� це�. Направил� го, когато била на 18, � когато навършил� 19, фирмат� започнал� да изкарв� мног� добъ� дохо�. Богатите руснац�, коит� оставали доволн� от начина, по койт� � помогнал� на децата им, започнал� да я търся� за финансов� услуги. Молели я да им помогн� пр� инвестиранет� на спечеленит� от �я� суми. Момичето направил� следващата крачка � основало фирм� за недвижим� имот�. На 25 вече била милионерка. Бе� мъ� � чужд� подкрепа. Ще повторя � на 25.
Слушах � не може� да по�ярвам.
� Но ка� � възможно? � попита� я тогава. � Пр� толков� друг� хора, нещата просто не се получава�.
� Спом�я� ли си бащата на моята съученичка � онзи милионер, когото копира�? � отвърн� ми �я. � То� беше моя� фоку�. Мозъкъ� ми просто беше настроен на вълнит� на богатств�.
Една валута за всички
Мислет� за фокуса като за вашата единствена валута. Особенот� пр� нея �, че не можете да я разменяте за различни неща. Това, на коет� отдавате св�ята валута, това � ще получавате. Ак� отдавате валутата си на клюк� � интриг�, ще привличате клюк� � интриг�. Ак� смятате, че хората са подл� � нечестни � чест� се фокусирате върх� тази мисъ�, ще срещат� единствено подл� � нечестни хора. Ак� �ярват�, че парите се пече�я� трудно, наистина ще ви � трудно да печелите.
На практика всички ни� � ви�, аз, просякъ� от съседнат� улиц�, прин� Уи�я�, Опра Уинфри � Би� Гейт�, разполагам� � една � съща валута. Всички ни� разполагам� � фоку� (ил� ак� предпочитате � внимание) � правот� да избере� къде да го насочи�. Но всек� от на� � различен. �яко� разменя� валутата си за богатств�, израстване, развитие � високи вибрации. Друг� я дава� за беднос�, болест�, нищета � нещастие.
Докато не променит� св�я фоку�, нищо � живота ви �яма да се промен�.
Правен� са подобн� експерименти. Дори ак� � един момент на всички хора се даде една � съща сума, след врем� ще се окаж�, че богатите па� са богати, � беднит� � бедн�.
Въпросът � къ� коя груп� избирате да се присъедините. Защото дали ще ст� от първит� ил� от вторит�, зависи единствено от ва�. Първат� крачка къ� промяната � да започнет� да обръщате внимание на това къ� какв� � къ� кого � насочено вашето внимание. Запитайт� се ко� на�-чест� ви прав� впечатлени�, когато се разхождате по улицат� � добр� облечените дами, калнит� дупк� ил� рекламит� на �яко� но� ресторан�? Вслушайт� се � това, коет� казват� за хората. Повече положителн� ил� повече отрицателн� неща ст� склонн� да споделяте? Обърнете внимание дали прекарвате мног� врем� � гледан� на новинарски канали, изпълнен� � репортаж� за трагедии � катастрофи, ил� предпочитате предаван�ята за пътешествия до красив� � непознат� мест�. Запитайт� се какв� са хората окол� ва�! Дали роднинит� � пр�ятелите ви са склонн� да се оплакват непрекъснато, ил� са щастливи хора, коит� � удоволстви� споделя� св�я успе�?
Ак� забе�язват� � изказват� положителн�, красив� � добр� жестов� � думи, очевидно фокусъ� ви � насоче�, къ� всичко съ� знак „плюс“. Ак� несъзнателно обръщате внимание на грозното � лошото � търсит� недостатъцит� � хората, вниманието ви � насочено къ� отрицателн�я знак.
След поредн�я тренин� � хоте� � център� на София пред� врем� из�язохм� всички заедно � един от курсистите до ме� каза: „Колко � ужасен този град! Всичко � него � стар� � грозно, дори център� не мога� да опра�ят“. � същото врем� от другат� ми страна едно момиче възкликн�: „Колко прекрасе� град � София! Колк� � красив� ту�, винаги � пълн� � майк� � деца! Животъ� � тази държав� � прекрасен“.
Аз само се усмихнах � за пореде� пъ� се убедих, че всичко � въпрос на фоку� � на гледна точк�.
Трудно ли ви � да преценит� вашата? Следващото упражнение ще ви помогн� да откриете посоката. Нарича се „Лил� Иванова“.
Упражнение 1: „Лил� Иванова“
За това упражнение ще са ви нужн� само химикалк�, �я� лист � не мног� врем�. Задръжте любопитствот� си � не поглеждайт� предварителн� какв� пише � кр�я.
Какв� трябв� да направит�:
1. Отговорете на въпрос�: Коя � Лили Иванов�?
Запишете на лист� всички нейн� характеристики, коит� ви дойдат наум � може да са � отделн� думи, ил� пъ� � цели изречения.
2. Готови ли ст�? Обърнете книгат� � четете нататъ�.
След като отговорите на въпрос�: Коя � Лили Иванов�?, прочетет� отговорите си, като замените: „Лил� Иванов� �...� � „А� съ�...�.
Това, коет� ст� написали, отра�ява самите ва�. Огледайт� добр� накъде � насоче� фокусъ� ви � решете дали искате да го подкрепите.
-----

Наталия Кобилкин� � първ�я� сексолог � семеен терапевт � Българ�я, койт� вече 10 години провежда обучен�я � семинари за личн� развитие � бизнес успе�. Завършил� Научноизследователск�я институт по семейн� системна психотерап�я � медицинска психолог�я � Русия, Наталия притежав� диплом� „Семее� терапевт � клиничен психолог� � � магистър по психолог�я на бизнес�.

� създаденат� от нея академ�я „Щастлив� жена� се предлага� лекции, курсов� � индивидуални консултаци� � се обучават треньори, коит� непрекъснато разширява� дейностт� на този единстве� по рода си образователе� център � на�.

Богатствот� � естественото съст�яни� на всек� от на�.

Тази книг� ще ви го докаже.

„Психология на изобилието� ще ви даде ключ� къ� финансов� � личн� щастие � ще ви подготви за напълн� но� живо�, � койт� постигат� � лекота � на�-смелит� си мечт�.

Събрал� знанието, техникит� � опит�, позволил� на самата Наталия Кобилкин� да изград� една от на�-успешнит� компании за личностн� развитие � Българ�я, книгат� съдърж� 8 изпитани квантови практики, коит� ще ви научат:

- да правит� верн�я избо� � да вървит� уверен� къ� целт�;
- да управлявате потока на парите � да действат� въ� вселенск� маща�;
- да изчистит� личнот� си доси� от задължен�я � ограничаващи наглас� � да се превърнете � магнит за успе�;
- да насочват� фокуса си � желаната посока � да овладеет� трансформиращата сила на любовт�.

Замисляли ли ст� се какв� � тайнат� на богатите? Какв� ги прав� успешн� � щастливи? Защо �яко� хора постигат всяка це� � лекота, � друг� тъна� � нищета въпрек� своите качества?

Отговорите са � „Психология на изобилието�.
 
Общи условия