(c)2011

Развитие на правото в глобализиращия се свят

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Развитие на правото в глобализиращия се свят
Aвтор: Сборник
Издателство: Фенея
Година: 2013
ISBN: 9786191630172
Корица: мека
Страници: 540
Цена: 25.00 лв.  20.50 лв. (Отстъпка -18%)

Добави в количка
 
Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер


Съдържание
Акад. Любен Василев - крупен български учен-юрист и наш учител - Акад. проф. дюн Чудомир Големинов
Сто години от рождението на професор Живко Сталев - Проф. Васил Мръчков
Слово за проф. Витали Таджер - Проф. д-р Огнян Герджиков
Въпроси на произхода (Новото предизвикателство) - Чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова
Централен регистър на завещанията в Република България - Проф. д-р Екатерина Матеева
Преподаването на правото в древния Рим и преподаването на римското право в съвременността - Проф. д-р Малина Николова Новкиришка
Правна защита на горите в Република България - Проф. Георги Пенчев
Проблеми при формирането и изявяването на воля при физическите и юридическите лица - Проф. д-р Иван Русчев, Юридически факултет СУ "Св. Климент Охридски"
Членство в европейското кооперативно дружество (SCE) - обща характеристика и възникване - Проф. д-р Георги Стефанов
Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот - Проф. д-р Венцислав Стоянов
Нови процеси в европейското потребителско право - Проф. д-р Златка Сукарева
Интернационализация на местното управление - Доц. д-р Мария Славова
Принципът за равенство на кредиторите в производството по несъстоятелност - д-р Григор Н. Григоров, гост-доцент в Института за държавата и правото при БАН
Неизпълнението като предпоставка за развалянето на договора по Виенската конвенция за международна продажба на стоки. Принципите на европейското договорно право, юнидрол принципите на международните търговски договори и българското право - Доц. д-р Таня Йосифова
За предприятието и неговите лица - Доц. д-р Борис Ланджев
Клауза в трудов договор, която въвежда забрана за работа при работодател с конкурентна стопански дейност - Доц. д-р Ивайло Иванов Стайков
Чуждестранно и местно арбитражно решение - Гл. ас. д-р Петър Бончовски
За фактическия състав на основанието за изключване по чл. 126, ал. 3, т. 1 т3 - Гл. ас. д-р Николай Колев
Присъединяване, принадлежност, приращение и необосновано надвишаване на правото на строеж - Гл. ас. Златимир Орсов
Трябва ли неосигуряването на семейното благополучие да бъде conditio sine qua non за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос? - Д-р Цветалина Аврамова Петкова
Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност в споразумението в медиацията - Гл. ас. д-р Янка Тянкова
Кратки бележки по повод на стопанската непоносимост - Ангел Шопов
Измамата като основание за унищожаемост - Д-р Михаел Малчев
Бюджет на етажната собственост - правни въпроси - Стоян Ставру, д-р по гражданско и семейно право
Съдържание на силата на пресъдено нещо на решението по оспорване на административен акт - Валери Раданов
Механизми за сътрудничество в производствата относно родителските права и задължения след развод или раздяла с международен елемент - Милена Балджиева
Залепването на уведомление като способ за връчване на съдебни книжа в гражданския процес - Иван Георгиев
Компютърните информационни системи и глобалната мрежа интернет - среда за нови форми на непозволено увреждане - Калоян Монев
Права и задължения на собствениците и ползвателите на земеделски земи в Република България, попадащи в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000 - Ас. Галина Николова
Сумарното съдебно решение в българското процесуално право - De lege lata и de lege ferenda - Васил Петров
За правата на непълнолетните родители при установяване и оспорване на произход - Мария П. Петрова, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Юридически факултет
Договорът за дарение и едностранният акт за учредяване на фондация преживе - Ас. Рая Христова, СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет
 
Общи условия