(c)2011

Управленско счетоводство

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Счетоводство ► 
Управленско счетоводство
Aвтор: Бойчинка Йонкова
Издателство: Ромина
Година: 2006
ISBN: 9548971925
Корица: мека
Страници: 462
Цена: 23.00 лв.  19.55 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
В учебника "Управленско счетоводство" второ допълнено и преработено издание) се разглеждат основни въпроси, свързани със същността на управленското счетоводство като теория и практико-приложна дейност.
Изданието си поставя две основни цели: да разяснява задълбочено и инте¬грално, но същевременно в достъпна форма теорията на вътрешнофирменото счето¬водство, както и да формира умения на управленски счетоводители, необходими в практическата дейност. Във връзка с това, отделните въпроси са илюстрирани с примери, които имат за цел да насърчават осмислянето и ефективното използване на усвояваните знания.
В определена логическа последователност се представя методиката на управ¬ленския счетоводен анализ на разходите за целите на калкулирането, оценката на материалните запаси, съизмерването на приходите и разходите, специфичните ре¬шения при прилагане на пределни величини и съответстващи разходи, и вземането на решения за оптимална продуктова структура, както и въпросите за бюджетирането, бюджетния контрол и анализа по центрове на отговорност, отчитането по сегменти и трансферното ценообразуване. При разработването на тематичните единици са представени както традиционните подходи, така и съвременните тенденции в об¬ластта на управленското счетоводство. Целта е да се отговори на изискванията за широкообхватна и интегрална подготовка на студентите в областта на счетоводното знание.

 
Общи условия