(c)2011

Трудови възнаграждения и обезщетения

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Счетоводство ► 
Трудови възнаграждения и обезщетения
Aвтор: Станислав Павлов
Издателство: ПАКС
Година: 2006
ISBN: 954965852Х
Корица: мека
Страници: 384
Цена: 37.50 лв.  31.88 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Тази книга има за цел да изясни в практически, административен, съдебен и нормативен аспект въпросите, свързани със заплащането на труда на работниците и служителите по Кодекса на труда и на държавните служители по Закона за държавния служител.
В тази връзка наръчникът съдържа следните основни раздели:
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, в които са обхванати основните
принципи на заплащането на труда, определяне на трудовото въз
награждение, допълнителните и други трудови възнаграждения,
гарантирания размер на трудовото възнаграждение, удръжките от
трудовото възнаграждение и сроковете за изплащането му;
III. КОМЕНТАР С ПРИМЕРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗЛИЧ
НИТЕ ВИДОВЕ ТРУДОВИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗ
ЩЕТЕНИЯ ПО КТ И ЗДСл, който обхваща 28 позиции възнаграж
дения от гледна точка на техния характер;
IV. АДМИНИСТРАТИВНА ПРАКТИКА, в която са системати
зирани 250 писма на Министерството на труда и социалната по
литика, публикувани в "Информационния бюлетин по труда" през периода 1987 - 2005 г.;
V. СЪДЕБНА ПРАКТИКА, в която са включени 35 особено
важни решения на Върховния съд и Върховния касационен съд;
VI. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, в който са включени 9 норма
тивни акта, актуализирани към 1 януари 2006 г.
Тази книга има за цел и предназначение да отрази новите реалности в страната от гледна точка на европейската ориентация за повишаване заплащането на труда, каквито ангажименти Република България е поела с ратифицирането на Европейската социална харта, поради което е възприета настоящата структура на изложението.
Изданието е предназначено за всички, които в една или друга степен се занимават с въпросите на заплащането на труда -работодатели и синдикалисти, главни счетоводители, специалисти по труда и работната заплата, касиери, социални работници, юрисконсулти, експерти по управление на персонала, инспектори в специализирани държавни органи.
Изданието представлява интерес и за студентите, изучаващи трудово право, икономика на труда, управление на персонала, публична администрация и други сходни дисциплини, свързани с трудовите и осигурителните отношения.
Всички нормативни актове и коментара са актуализирани в съответствие с нормативната уредба, която се прилага от 1 януари 2006 г.
Авторът е съветник по тези въпроси в Министерския съвет.

 
Общи условия