(c)2011

НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И КАДЪСТЪРА

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И КАДЪСТЪРА
Aвтор: Валентина Бакалова
Издателство: Труд и право
Година: 2019
ISBN: 94895446082695
Корица: мека
Страници: 408
Цена: 36.00 лв.  30.60 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 

Книгата предлага задълбочено изследване на актуалните промени в Закона за устройство на територията. Основен акцент са измененията и допълненията в ЗУТ, обнародвани през 2019 г., както и промените в Закона за кадастъра и имотния регистър от 2019 г.
Изложението обхваща най-важните въпроси, свързани с административноправния и вещноправния статут на недвижимите имоти. Засегнати са промяната на предназначението, урегулирането и застрояването на поземлените имоти, с акцент върху производствата, осигуряващи реализацията на мероприятия на държавата и общините. Разгледани са процедурите по допускане, съгласуване и одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, както и специалните правила за изграждане на линейни мрежи на техническата инфраструктура в и извън границите на урбанизираните територии.
Отделено е и внимание на връзката на устройството на териториите по ЗУТ с административноправните режими, уредени в други закони, които също съдържат правила за ползването, опазването и застрояването на поземлените имоти.
Подробно са представени измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър, с които се въведоха промени в производството по създаване на кадастралните карти и кадастралните регистри, преобразуването на картите на възстановената собственост в кадастрални карти, както и изцяло новата уредба на поддържането им в актуално състояние. Засегнати са и процесите по създаване на специализираните кадастрални карти и реда за предоставяне на достъп по данните в тях, както и отразяването в кадастъра на зоните за ограничения, които произтичат от закон, административен акт или договор.
Анализирана е съдебната и административната практика, очертаваща ключовото значение на административните режими, както и въпроси, свързани със защитата на правата и законните интереси на лицата, засегнати от актовете, издавани по ЗУТ. В отделни глави са анализирани актуални теми по прилагането на специалните устройствени закони – Закона за устройството и застрояването на Столичната община и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

 
Общи условия