(c)2011

Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация + CD

   Книги ► Учебници ► Учебници за професионалните гимназии  ► 
Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация + CD
Aвтор: Албена Костова
Издателство: Мартилен
Година: 2015
ISBN: 9789545981081
Корица: мека
Цена: 12.00 лв.  10.20 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Тегло 0.300 kг.

Съдържание
Предмет, задачи и нормативна уредба за компютъризиране на финансово-счетоводната информация

Предмет на дисциплината
Цел и задачи на дисциплината
Нормативни изисквания при разработване на cиcтеми за компютъризирана обработка на счетоводната информация

Основи на компютърната обработка на финансово-счетоводната информация

Управление и информация. Видове информация. Изисквания към счетоводната информация
Икономически, нормативни, технически и кадрови предпоставки за автоматизиране на счетоводната информация

Програмни продукти за компютърна обработка на счетоводната дейност

Историческа справка за копютъризацията на отчетните процеси
Обща характеристика на програмните продукти
Избор на техническите средства
Избор на програмен продукт - предимства и недостатъци

Организация на дейността в счетоводния отдел при компютърна обработка и финансово-счетоводната информация

Принципи и подходи при организиране на компютърната обработка на счетоводната информация
Организиране на работата в счетоводния отдел при създаването на документи и оптимален документооборот в предприятието
Счетоводна политика при компютърната обработка на счетоводната информация

Внедряване на специализиран счетоводен програмен продукт

Подготовка на финансово-счетоводната информация преди въвеждане на компютърната обработка
Инсталация на системата
Създаване на индивидуален сметкоплан
Създаване и поддържане на номенклатури
Сервизни функции
Създаване на отчетни форми
създаване на начално състояние на синтетичните и аналитичните сметки

Текуща счетоводна дейност при използване на счетоводен програмен продукт

Общи изисквания
Отчитане на капитали
Отчитане на дълготрайни активи. Амортизационен план. Инвентарна книга
Отчитане на стоково-материални запаси
Отчитане на разчети в лева и валута. Преоценка на валутните разчети
Отчитане на работна заплата. Съставяне на разчетно-платежна ведомост
Отчитане на паричните средства в лева, във валута и ценни книжа. Преоценка валутни парични средства
Отчитане и разпределение на производствените, финансовите и извънредни разходи. Изчисляване на себестойността по стадии на капитулация
Отчитане на приходите. Издаване на фактури за продажби
Отчитане на ДДС за период
Извеждане на хронологична информация
Възможности за корекция на данни. Сторнировъчни операции

Счетоводни справки, форми и отчети

Отчитане на информация от синтетични сметки (оборотна ведомост, главна книга, по сметка)
Отчитане на информация от аналитични сметки
Извеждане на документи за ДДС - дневници за покупки и за продажби; справка декларация за отчетен месец и справка декларация за отчетна година
Съставяне на годишен финансов отчет
Съставяне на други справки и отчети
Прехвърляне на данни към други носители и програми

Счетоводно приключване

Счетоводно приключване
Месечно приключване
Годишно приключване
Възстановяване на данни
 
Общи условия