(c)2011

СТИЛИСТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

   Книги ► Учебници ► Учебници ► Учебници за Висшите училища ► 
СТИЛИСТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Aвтор: Би�яна Тодорова
Издателство: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Година: 2015
ISBN: 9789546809575
Корица: мека
Страници: 159
Цена: 5.90 лв.  5.13 лв. (Отстъпка -13%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Първоначалната ми ид�я беше да бъде съставен� едно помагало, коет� да ориентир� студентите � тази безспорн� пр�ятн� � интересн� материя. Но се изкуши� да поразсъждава� по-задълбочен� върх� въпросит� � проблемите на стилистиката на българск�я език, ощ� повече, че новите изследвания � тази област не са мног�.

Учебникъ� � изграден от дв� основн� �яла. Първат� глав� изследва отношенията межд� език� � стил�, разглежд� приетите от ме� теоретични постановки за същностт� � обхват� на лингвистичната стилистика. Разглеждат се � отношенията межд� стилистиката � другит� лингвистични � хуманитарн� дисциплини, коит� изследва� текста � текстовите вариации.

Въ� вторат� глав� се спирам подробно върх� стилистичн�я потенциа� на различните езиков� равнищ�. Разгледани са текстовата график�, стилистичнит� възможност� на фонетиката, морфолог�ята, синтаксиса � лексиколог�ята. Накр�я � обърнато специалн� внимание на тропит� � фигурите, коит� традиционн� са обек� на изследване от езиковат� стилистика.

Илюстративния� материал � разнообразен - включв� разговорни, медийн�, художествени, по-�ядк� административн� � научни текстове. Съ� значителен брой пример� са онагледени множествот� стилистичн� обагрени употреби, характерни за българскат� речева практика
 
Общи условия